Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Program Európa pre občanov 2014 – 2020

Program Európa pre občanov je komunitárnym programom Európskej únie na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Zameriava sa zvyšovanie povedomia o Únii, jej histórii a rozmanitosti a zlepšovanie podmienok pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Tým prispieva k uvedomeniu si spoločnej histórie a hodnôt, podporuje ciele Únie v oblastiach ako mierové spolužitie medzi národmi a zvyšovanie životnej úrovne ich príslušníkov, zvyšuje účasť občianskej spoločnosti v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach a propaguje medzikultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo. V nadväznosti na Lisabonskú zmluvu sa práve priama účasť občanov stala jednou z priorít Európskej únie a tým aj programu Európa pre občanov.

 


 

Termíny na podanie žiadosti v rámci programu “Európa pre občanov 2014-2020“

 

Oblasť 2 Opatrenie 2.1
Plánujete organizovať stretnutie občanov v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. májom 2016 a 31. marcom 2017?
Požiadajte si o grant k 1. marcu 2016 (do 12:00)!

 

 

Oblasť 2 Opatrenie 2.2:
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. júlom 2016 a 30. decembrom 2016.
Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. marcu 2016 (do 12:00)!

 

 


 

Priority pre obdbie 2016-2020

 

Prednosť pri udeľovaní grantov budú mať projekty týkajúce sa prioritných oblastí programu Európa pre občanov:

 

Oblasť 2 „Demokratická angažovanosť a občianska účasť“:

  • diskusia o euroskeptizme
  • solidarita v časoch krízy
  • boj proti stigmatizácii "imigrantov"
  • diskusia o budúcnosti Európy

 

Kompletný zoznam priorít nájdete na oficiálnej webovej stránke programu.

 


 

Programová príručka

 


 

O programe z perspektívy miest a obcí

 

Program významným spôsobom podporuje partnerskú spoluprácu miest, konkrétne stretnutia družobných miest na úrovni volených zástupcov obcí, pracovníkov miestnych úradov a najmä občanov obce, ktorí sa združujú v rôznych spolkoch na úrovni obce: športové kluby, kluby dôchodcov, záhradkárov atď.

Udržiavanie partnerských kontaktov medzi družobnými mestami tvorí neoddeliteľnú súčasť agendy väčšiny miest a obci na Slovensku a predstavuje najfrekventovanejšiu formu medzinárodnej spolupráce obcí. Program podporuje krátkodobú spoluprácu medzi družobnými obcami (jednorazové stretnutia v trvaní max. 21 dní, Oblasť 2 Opatrenie 2.1) a dlhodobé tematické sieťovanie medzi partnerskými obcami (v trvaní max. 24 mesiacov, Oblasť 2 Opatrenie 2.2).

Mestá a obce (prípadne miestne orgány alebo ich miestne organizácie) sa môžu zapojiť aj do dlhodobých projektov iniciovaných rôznymi občianskymi združeniami (Oblasť 2, Opatrenie 2.3).

Pre predkladaní projektových žiadosti v rámci programu Európa pre občanov je potrebné mať na pamäti, že partnerská spolupráca bez aktívneho zapojenia občanov obce nemá perspektívu.

 

Ako predložiť žiadosť o grant

 


 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s vypĺňaním a podaním projektovej žiadosti kontaktujte kanceláriu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá poskytuje konzultácie a poradenstvo pre mestá a obce pri príprave, predkladaní, implementácií a vnútornom hodnotení projektov z programu “Európa pre občanov 2014-2020“, Oblasť 2, Opatrenie 2.1 a 2.2

 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
sekcia vonkajších vzťahov
Bezručova 9
811 09 Bratislava
email: stanik@zmos.sk
tel.: 02/5296 4914
fax: 02/5296 4256


alebo kanceláriu Európskeho kontaktného bodu na Slovensku pre program Európa pre občanov, ktorej úlohou je propagácia programu a poskytovanie pomoci žiadateľom o grant pri príprave medzinárodných projektov občianskych aktivít v rámci všetkých oblastí programu. Tento kontakt môžu využiť všetci potenciálni žiadatelia a záujemcovia o bližšie informácie:


Európsky kontaktný bod
kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ivašková
email: zuzana.ivaskova@europapreobcanov.sk
tel.: 0918 716 070
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

 


 

Oblasti programu Európa pre občanov


Oblasť 1 „Európska pamiatka“

Program Európa pre občanov podporuje aktivity v oblasti skúmania príčin totalitných režimov v európskej histórii a pripomínajúce kľúčové momenty európskych dejín s medzinárodnou účasťou resp. jasnou európskou dimenziou, ktoré prispievajú k rozvoju tolerancie, porozumenia a medzikultúrneho dialógu.

 

Oblasť 2 „Demokratická angažovanosť a občianska účasť“

Cieľom oblasti je podporiť aktivity týkajúce sa občianskej angažovanosti v európskych záležitostiach, účasti v rozhodovacích procesoch, rozvoja vzájomného porozumenia, solidarity a dobrovoľníctva.

 

Opatrenie 2.1 Družobné partnerstvá miest

Cieľom opatrenie je spájať široké spektrum občanov z partnerských miest a podporovať ich angažovanosť a účasť v politických procesoch. Opatrenie zahŕňa formálne aj neformálne partnerstvá miest a obcí.

 

Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

Cieľom opatrenia je vytvárať dlhodobo fungujúce štruktúry miest, regiónov a ich združení, ktoré spájajú aktivity v rovnakej oblasti. Siete by sa mali venovať aktivitám vychádzajúcim z cieľov a ročných priorít programu Európa pre občanov, jasne definovať cieľové skupiny a zameriavať sa na dlhodobú udržateľnosť.

 

Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Opatrenie sa zameriava na podporu projektov zameraných na priame zapájanie občanov do rozhodovacích procesov Európskej únie, pričom prioritu majú projekty zapájajúce vysoký počet občanov a podporujúce vznik dlhodobých partnerstiev.


 

webygroup

066720

Úvodná stránka