Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

O projekte

Projekt je realizovaný z komunitárneho programu Európa pre občanov 2007-2013
(akcia 1, opatrenie 2.2 – podporné opatrenia).

 

Termín realizácie projektu: 1. február 2011 – 30. apríl 2012

 

Partneri projektu:

Združenie miest a obcí Slovenska (líder projektu)
Svaz měst a obcí České republiky (projektový partner)

 

 

Myšlienka spoločné projektu
Spoluprácu na spoločnom projekte podnietila vzájomná blízkosť krajín a dlhoročná pozitívne sa vyvíjajúca partnerská spolupráca medzi združeniami.
Združenia zdieľajú spoločný názor, že mestá a obce musia byť aktívnou súčasťou EÚ, ktorá ich zahlcuje množstvom politík a legislatív. Práve partnerská spolupráca miest a obcí predstavuje predpoklad na pochopenie a prekonanie tejto tzv. záťaže a na ich aktívne zapojenie do procesov na európskej úrovni.
Partnerskú spoluprácu považujú za činnosť, ktoré prináša výhody nielen pre obec samotnú, ale aj pre miestne obyvateľstvo, a preto ich záujmom je podnieť vznik nových partnerstiev. V súčasnosti ma partnerská spolupráca stagnujúcu tendenciu. Najväčší nárast partnerstiev zaznamenali po roku 1989, tieto partnerstvá sa udržiavajú dodnes, niektoré úplne zanikli.

Zámer projektu
Všeobecným zámerom projektu je podpora existujúcich a nových partnerstiev miest a obcí SR a ČR so samosprávami v Európe.

Tematické zameranie projektu
Podpora aktívneho európskeho občianstva a zvýšenie povedomia o EÚ medzi občanmi.

Aktivity:

 • expertná činnosť zameraná na zmapovanie stavu partnerskej spolupráce miest a obcí v SR, aktualizáciu databázy partnerstvá a zber príkladov dobrej praxe;
 • konzultácie a poradenstvo pre mestá a obce pri príprave, predkladaní, implementácií a vnútornom hodnotí projektov z programu Európa pre občanov 2007-2013 (akcia 1: partnerstvá miest);
 • vzdelávací workshop pre expertov v oblasti partnerskej spolupráce/town twinningu (rozvíjanie schopností ľudí zodpovedných za twinning na miestnej úrovni a twinningových koordinátorov združení);
 • prezentácie úlohy Združenia miest a obcí Slovenska v podpore partnerstva miest a obcí na 20 regionálnych zasadnutiach miest a obcí SR;
 • konferencia o nových trendoch v partnerstve miest a obcí.

Prienikové aktivity partnerov projektu predstavuje vzdelávací worskhop a konferencia. Spolupráca formou výmeny informácií a údajov sa predpokladá počas celej doby implementácie projektu.


Čo prinesie samotný projekt:

 • podporí koncept partnerstva a program Európa pre občanov na Slovensku a v Čechách;
 • zvýši sa množstvo a kvalita predkladaných projektov miestami a obcami zo SR a ČR žiadajúcimi o nenávratný finančný príspevok z programu Európa pre občanov;
 • identifikujú sa problémy a dobré skúsenosti z praxe na základe analýzy partnerskej spolupráce v SR a ČR;
 • návrhnú sa nové a inovatíve riešenia na udržanie a oživenie partnerstiev;
 • vytvorenie webovej stránky o partnerskej spolupráci v ČR a SR, vrátane databázy a interaktívnej mapy partnerstiev slovenských obcí, ktorá bude dostupná širokej verejnosti a ktorá bude motivačným prvkom pre mestá a obce k nadväzovaniu partnerských väzieb;
 • vytvorenie slovenskej a českej publikácie o partnerstve miest a dobrých príkladov z praxe (aj v anglickej verzii);
 • rozvoj zručností twinningových koordinátorov ZMOS a SMO ČR, pracovníkov miest a obcí zodpovedných za partnerstvo a vytvorenie siete kontaktov;
 • databázu údajov s výpovedjúcou hodnotou na základe ktorej bude možné navrhovať nové aktivity a perspektívy v SR a ČR;
 • medzinárodné inovatívne riešenia na tématické sieťovanie miest a obcí;
 • zvýši sa povedomie o EÚ na miestnej úrovni.

Čo znamená projekt pre členské mestá a obce ZMOS?

 • zvýšením kvality a rozšírením rozsahu služieb v tejto oblasti s členské mestá a obce môžu obrátiť na združenie v prípade, ak: ◦hľadajú partnerskú obec v zahraničí,
  • hľadajú možností na financovanie partnerských aktivít (cudzie zdroje),
  • potrebujú poradiť pri uzatváraní partnerstva (možnosti uzatvorenia partnerstva, formálne a obsahové náležitosti dokumentu),
  • potrebujú poradiť a konzultovať projektovú žiadosť, ktorou plánujú požiadať o grant z programu Európa pre občanov (akcia 1),
  • potrebujú poradenstvo pri realizácií a vyhodnocovaní projektov z programu Európa pre občanov (akcia 1),
  • hľadajú akékoľvek ďalšie informácie o partnerstve (dobré príklady praxe) a majú záujem o prezentáciu partnerstva a programu Európa pre občanov na plánovanom podujatí;
 • účasťou zástupcu ZMOS na vybraných 20 regionálnych združeniach získajú informácie o partnerstve a programe Európa pre občanov;
 • webová stránka o twinningu, na ktorej nájdu informácie ako napr.: inovatívne riešenia na udržanie a oživenie a udržanie existujúceho partnerstva, interaktívna mapa partnerstiev v Európe, ponuka a dopyt partnerstiev;
 • publikáciu o partnerstve zameranú na dobré príklady partnerskej spolupráce z praxe;
 • témy na dlhodobé tematické sieťovanie medzi viacerými obcami v Európe.

 

webygroup

066722

Úvodná stránka