Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Nové vedenie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy

Na 27. plenárnom zasadnutí Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy („ďalej len Kongres“), ktoré sa uskutočnila 14.-16. októbra 2014 v Štrasburgu sa zúčastnila slovenská delegácia pod vedením pána Jaroslava Hlinku, starostu MČ Košice-Juh, v nasledujúcom zložení:

 

Komora miestnych samospráv

Stanislav Horník – primátor, Hriňová

Zuzana Balážová – primátorka, Kremnica

 

Komora regiónov

Anna Aftanasová – poslankyňa, Prešovský samosprávny kraj

 

Dôležitým momentom jesenného plenárneho zasadnutia Kongresu bola voľba predsedníctva Kongresu na nasledujúce dva roky. Novým predsedom Kongresu sa stal člen francúzskej delegácie pán Jean-Claude FRECON, poslanec obecného zastupiteľstva Pouilly-lès-Feurs a senátor kantónu Loire.

 

Za jedného zo siedmych podpredsedov Komory miestnych samospráv, ktorí sú zároveň podpredsedami Kongresu, bol zvolený vedúci slovenskej delegácie pán Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice-Juh, ktorý je členom slovenskej delegácie v Kongrese od roku 2008.

 

Nosnou témou Kongresu bola „Posilnenie postavenia mládeže: rozdelenie zodpovednosti medzi miestnu a regionálnu úroveň“. V tejto súvislosti sa na rokovaní Kongresu počas troch dní zúčastnili „mladí delegáti“ vo veku od 16 do 30 rokov z 34 rôznych krajín. Slovenská republika bola zastúpená pánom Miroslavom Dencim. „Mladí delegáti“ vypracovali Deklaráciu mladých ľudí, ktorej poslaním je posilniť hlas mladých ľudí v Európe.

 

Kongres sa venoval aj problematike rovnakých príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím a ich zapojeniu do verejného života na miestnej a regionálnej úrovni. V odporúčaní k tejto problematike vyzýva miestne a regionálne samosprávy k realizácií stratégií a akčných plánov na miestnej a regionálnej úrovni, ktoré pre znevýhodnených občanov zabezpečia rovnaké práva a príležitostí, najmä prístup k verejným službám a sociálnym právam (vzdelávaniu, zamestnaniu odbornému školeniu, bývaniu a službám zdravotnej starostlivosti). Ďalšou témou Kongresu bola podpora rozmanitosti prostredníctvom medzikultúrneho vzdelávania a komunikačných stratégií ku ktorej Kongres prijal niekoľko odporúčaní. Jedným z nich je napríklad založenie „miestneho partnerstva pre rozmanitosť“, v ktorom by mali byť zastúpení rôzni miestni partneri (vzdelávacie inštitúcie, média, občianska spoločnosť a súkromný sektor). Plénum sa zhodlo na tom, že otázka prisťahovalectva by nemala byť nástrojom politickej diskusie, ale súčasťou stratégie medzikultúneho vzdelávania a medzikultúrnej komunikácie. To znamená, že samosprávy by sa mali zamerať na spoluprácu so školami a podporovať výučbu cudzích jazykov.

 

V predchádzajúcich mesiacoch Kongres podnikol niekoľko pozorovacích misií miestnych volieb, a to v Holandsku (19.3.2014), Gruzínsku (15.6.2014) a na Ukrajine (25.5.2014) ako aj monitorovaciu misiu miestnej demokracie v Azerbajdžane. V Holandsku sa uskutočnila prvá pozorovacia misia miestnych volieb Kongresu, čo nasvedčuje aj záverom z monitorovacej misie, že išlo o transparentné a otvorené voľby s vysokou úrovňou demokratickej angažovanosti zamestnancov podieľajúcich sa na organizovaní miestnych volieb. Vo svojich záveroch Kongres poukázal na nedostatok právnych predpisov o politických stranách a financovaní kampaní, obmedzovaní výdavkov na kampane a podmienkach sponzorovania politických strán.

Lokálne voľby na Ukrajine vzhľadom na znepokojujúcu situáciu mali pokojný priebeh - vyplýva z konštatovania Kongresu. Kongres vo svojom odporúčaní navrhuje pokračovať v zlepšovaní volebnej legislatívy a riadenia volieb, obzvlášť zaviesť účinnejší systém spočítavania hlasov a školenia zamestnancov podieľajúcich sa na organizovaní volieb. Čo sa týka lokálnych volieb v Gruzínsku, voľby mali kľudný a pokojný priebeh, čo predstavuje ďalší dôležitý krok v posilňovaní demokratických procesov na miestnej úrovni v Gruzínsku. Kongres odporúča odstrániť nedostatky v nerovnomernom zložení volebných komisií, nominácii nezávislých kandidátov a systéme sčítavania voličských hlasov.

Monitorovacia misia miestnej demokracie v Azerbajdžane zdôraznila pozitívny krok v prijatí Zákona o účasti verejnosti na rozvoji demokratických inštitúcií. Zákon ustanovuje užšiu interakciu medzi verejnosťou a samosprávou.

 

Kongres prijal odporúčania aj k ďalším témam, ktoré boli prerokované v Komore regiónov: korupcia škodí demokracii, prekonanie prekážok medziregionálnej spolupráce v Európe atď.

 

Program rokovania Kongresu, prijaté texty a odporúčania sú dostupné na domovskej stránke Kongresu.

 

Kongres miestnych a regionálnych samospráv je konzultačným orgánom Rady Európy (RE) zložený z 636 volených zástupov miest/obcí/regiónov členských krajín RE. Prijíma dokumenty vo forme rezolúcií (dokument nadobúda platnosť ihneď po schválení Kongresom, je určený pre všetky miestne a regionálne samosprávy v členských krajinách RE a pre samotný Kongres) a vo forme odporúčaný (dokument nadobúda platnosť až po jeho schválení Výborom ministrov RE a je určený pre členské krajiny RE).

 

sekcia vonkajších vzťahov K ZMOS
21.10.2014


 

webygroup

066527

Úvodná stránka