Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Legislatívna úprava

 • Ústava SR (Štvrtá hlava o územnej samospráve)
 • Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. (§ 21 Medzinárodná spolupráca)
 • Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 (§ 13 Euroregión)
 • Medzinárodné záväzky SR ku ktorým sa zaviazala formou multilaterálnych a bilaterálnych dohôd, zmlúv, memoránd o porozumení, vykonávacích a technických protokolov a ďalšími formami (napr. dohody o cezhraničnej spolupráci so susednými krajinami alebo o obchodnej, vedeckej a kultúrnej spolupráci so záujmovými krajinami)
 • Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, vrátane Doplnkového protokolu a Protokolu č.2, podporuje uzatváranie dohôd o cezhraničnej a interteritoriálnej (nesusediacimi územnými celkami alebo orgánmi štátov) spolupráci v rámci právomoci miestnych a regionálnych orgánov, ktoré prispievajú k rozvoju, stabilite a vzájomnej dôvere medzi krajinami

Slovenská republika podpísala v súlade s Európskym rámcovým dohovorom dohodu o cezhraničnej spolupráci s nasledovnými krajinami:

 • Poľská republika
 • Česká republika
 • Ukrajiny
 • Maďarská republika
 • Rakúska republika

V zmysle týchto bilaterálnych dohôd a za účelom efektívnej spolupráce štátnej správy a samosprávy vznikli na národnej úrovni medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu, v ktorých je zastúpená aj miestne samospráva:

 • Slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
 • Slovensko-česká medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
 • Slovensko-ukrajinská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
 • Medzivládna Slovensko-maďarská zmiešaná komisia pre cezhraničnú spoluprácu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2006 z 5. 7. 2006 transponované do Zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce č. 90/2008 Zb., podporuje cezhraničnú, nadnárodnú alebo medziregionálnu spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi EÚ za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.
 • Európska charta miestnej samosprávy (čl. 10 Právo miestnych orgánov na združovanie)

 

webygroup

066721

Úvodná stránka