Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Konferencia Kreativita a inovácie v medzinárodných partnerstvách priniesla nové inšpirácie a motiváciu rozvíjať partnerstvá miest a obcí

„Podujatie bolo pokračovaním ambiciózneho projektu, ktorý otvára možnosti na čo najúspešnejšiu spoluprácu miest a obcí zo zahraničnými samosprávami,“ konštatuje predseda ZMOS Jozef Dvonč.

Konferencia nadväzovala na jesenný workshop, ktorý bol zameraný na analýzu terajšieho stavu a náčrt perspektív pre medzinárodné partnerstvá.

Riaditeľka sekcie vonkajších vzťahov ZMOS Zuzana Čupilová v úvode konferencie predstavili výsledky analýzy združenia zamerané na terajší stav a perspektívy medzinárodných partnerstiev. Podľa jej slov prínos tejto aktivity pre mestá a obce súvisí so skvalitnením a rozšírením služieb v oblasti medzinárodných partnerstiev a podporou konceptu partnerstva a programu Európa pre občanov. „Medzinárodné partnerstvá vnímame ako výzvu, ktorej chceme pomôcť spracovaním nových informačných zdrojov. Spúšťame preto špeciálnu web stránku a pripravujeme publikáciu venovanú detailnému popisu danej problematiky,“ informuje Zuzana Čupilová. ZMOS na tento účel realizoval dotazníkový prieskum na ktorý pozitívne reagovalo 1 275 samospráv, pričom ďalších 993 samospráv s počtom obyvateľov nad 499 bolo zmapovaných manuálnym prieskumom. „To v praxi znamená, že máme prehľad o 77 percentách miest a obcí na Slovensku, čo má svoju obrovskú výpovednú hodnotu,“ zdôrazňuje Zuzana Čupilová. Prieskum bol zameraný na získanie základných poznatkov o samosprávach ako aj konkrétnych informácií o partnerstve ako sú charakter a oblasti spolupráce, financovanie, cieľové skupiny či bariéry spolupráce. „Výsledkom našej práce bola sumarizácia poznatkov na základe ktorých môžeme konštatovať, že  z 2 268 miest a obcí má partnerstvo 465 obcí a 110 miest,“ uvádza Zuzana Čupilová.

Gabriela Hulková z oddelenia vonkajších vzťahov Svazu měst a obcí České republiky účastníkov konferencie informovala o tom, že v prieskume bolo oslovených 388 obcí typu II. a III. a mesta. „Dotazník vyplnilo 283 miest čo predstavuje 73 %. Partnerskú alebo medzinárodnú spoluprácu má 234 miest čo tvorí 83 % samospráv. Celkový počet partnerských miest je 730 a to v 36 štátoch,“ konkretizuje Gabriela Hulková. Prieskumom realizovaným v prostredí českých obcí bolo oslovených 5 861 obcí. Dotazník vyplnilo 18, 5 %. Na základe týchto zistení má partnerskú spoluprácu 204 obcí a celkovo existuje 290 partnerstiev,“ doplnila gestorka prieskumu. Podľa jej slov je do partnerskej spolupráce zapojených viac ako 80 % miest.

Zuzana Čupilová vo všeobecnosti danú problematiku zhrnula nasledovným konštatovaním: „Výstupy dotazníka, ako aj celého projektu poukázali na to, že partnerská spolupráca, aj keď v mnohých prípadoch nie je prioritou miest a obcí, má význam je prínosom pre dané mesto alebo obec, čoho dôkazom sú aj počty existujúcich partnerstiev, obzvlášť partnerstiev v susediacich krajinách ako v HU, PL a CZ. Nadpriemerný počet existujúcich partnerstiev medzi SR a ČR svedčí o význame a prínose tejto spolupráce tak pre slovenské, ako aj české obce, a preto tento bilaterálny projekt na podporu medzinárodnej partnerskej spolupráce sa javí ako opodstatnený. Zároveň poukázal na témy a výzvy, ktoré predstavujú príležitosť a vytvárajú priestor na pokračovanie spoločnej spolupráce v tejto oblasti – témy na pokračovanie spolupráce: príklady dobrej praxe ako motivácia a inšpirácia pre nadviazanie nového partnerstva alebo skvalitnenie existujúceho a informácie o dostupných zdrojoch na pokrytie aktivít partnerských miest a stým súvisiace poradenstvo a konzultácie pre mestá a obce.“

Obaja partneri konferencie sa zhodli na potrebe aktívnej výmeny informácií ako aj potrebe zvýšenej pozornosti príkladov pozitívnej praxe, ktoré sú dôležité pre podporu kreativity a inovácií v medzinárodných partnerstvách.

V priebehu dvojdňovej konferencie vystúpili predstavitelia slovenských a českých samospráv, ktorý priblížili medzinárodnú spoluprácu na vlastných príkladoch. Vladimír Popík z odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja mesta Svidník sa venoval cezhraničnej spolupráci mesta v oblasti životného prostredia, Martin Vaněček z brnenského magistrátu predstavil pilotný projekt zameraný na nakladanie s biologickým odpadom. Starosta obce Cífer, Maroš Sagan sa venoval partnerstvu medzi Cíferom a Prellenkirchenom. V časti venovanej príkladom dobrej praxe vystúpil Rober Zeman, zástupca primátora mesta Prachatice, ktorý sa venoval slávnostiam zlatej cesty a hračkám pre Khasuri. Starostka obce Tvarožná, Dagmar  Mathiová, predstavila tradične „netradičný“ v programe Európa pre občanov. Miroslav Martínek, starosta obce valašské Bystřice sa venoval projektu oživenia historických udalostí a tradícií regionálneho významu v o obciach Vavrišovo a Valašské Bystřice.

Obaja hlavný organizátori podujatia sa tiež venovali administratívnej náročnosti a prekážkam pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. V závere konferencie predstavila finančné možnosti podpory partnerstiev na Slovensku Mirka Ľachka z Európskeho kontaktného bodu pre Slovensku a jej česká kolegyňa Kateřina Hamplová sa venovala možnostiam finančnej podpory v Českej republike.

Program konferencie

Fotogaléria k článku

Michal Kaliňák, hovorca ZMOS
21.03.2012


 

webygroup

066534

Úvodná stránka