Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ZMOS - Zahraničná spolupráca

Európsky týždeň miestnej demokracie 2011

Slovenské mestá a obce sa môžu aj tento rok zapojiť do Európskeho týždňa miestnej demokracie v týždni od 10. do 16. októbra 2011.

Témou piateho ročníka Európskeho týždňa miestnej demokracie sú

“Ľudské práva na miestnej úrovni“.

Zámerom Kongresu je upriamiť pozornosť na ľudské práva ako základnú súčasť miestnej demokracie a vychovávať ku kultúre dodržiavania ľudských práv prostredníctvom európskych miestnych samospráv. Vychádza sa z toho, že demokracia a ľudské práva navzájom súvisia a demokracia nemôže fungovať bez absolútneho dodržiavania ľudských práv.

Práva a slobody nie sú len povinnosťou štátnej správy; na miestnej úrovni sa realizujú viaceré sociálne a občianske práva (napr.: rovnaký prístup k verejným službám, ochrana znevýhodnených ľudí, starších ľudí a dôchodcov, menšín atď.). V skutočnosti si to mnohé miestne samosprávy neuvedomujú. Sloboda a právo spolu s miestnou a regionálnou demokraciou sú verejným blahom, ktoré sa nemôže považovať za samozrejmosť v žiadnej krajine. ETMD 2011 venovaný zvýšeniu povedomia o ľudských právach na miestnej úrovni by mal prispieť k súdržnosti miest a obcí prostredníctvom prevencie a odstraňovania neznášanlivosti, diskriminácie a sociálneho vylúčenia.

 "12 Star Cities"
Mestá a obce, ktoré majú záujem zviditeľniť aktivity počas ETMD sa môžu uchádzať o titul “12 Star Cities“. Podmienkou je splnenie kritérií ako napr. vyčlenený rozpočet na aktivity ETMD 2011 (či už vlastné alebo cudzie zdroje), rozbehnutie aktívnej kampane o ETMD, zapojenie rôznych skupín obyvateľov (najmä mládež, deti), aktivity sa musia týkať témy ETMD 2011 a niektoré aktivity musia mať európsky rozmer. Pokiaľ sa uchádzate o titul "12 Star Cities" zaregistrujte sa tu.

Pokiaľ sa mestá a obce plánujú zapojiť do ETMD 2011 upozorňujeme, aby sa nezabudli  zaregistrovať na domovskej stránke ETMD.

Miestne samosprávy môžu realizovať aktivity v štyroch oblastiach miestnych politík. Kongres navrhol 20 tematických aktivít, ktoré by mali pomôcť miestnym samosprávam počas tohto týždňa stať sa viac súdržnejšou, tolerantnejšou a úctivejšou vo vzťahu k ľudským právam a slobodám.

Európsky týždeň miestnej demokracie 2010

Minulý rok sa do ETMD, ktorý sa venoval problematike klimatických zmien, zapojilo 1150 miest, obcí a regiónov z 24 členských krajín Rady Európy, ktoré reprezentujú takmer 23 mil. obyvateľov Európy.

Zo slovenských miest a obcí sa do ETMD 2010 zapojila Nitra, MČ Košice - Juh, Zábiedovo, Moldava nad Bodvou a Klenovec. MČ Košice - Juh napríklad pre žiakov základných a stredných škôl pripravila “Deň otvorených dverí na miestnom úrade“, na základných školách organizovala besedu s poslancami “Zoberte si svojho poslanca do školy“ a diskusiu so žiakmi na tému “riešenie odpadu v mestskej časti“. Počas tohto týždňa volení zástupcovia navštívili Materské centrum, Dom seniorov a dôchodcov. V Moldave nad Bodvou počas celého týždňa mesto pripravilo rôzne aktivity pre žiakov základných škôl V Nitre sa aktivity tiež zamerali na žiakov základných ale aj stredných škôl napr.: Energetická agentúra mesta prezentovala projekty žiakom stredných škôl, mesto zorganizovalo fórum mladých na tému “význam zberu druhotných surovín a recyklovanie odpadu“, na podujatí “Verejne a veciach verejných sa stretli predstavitelia mesta s občanmi“ a predstavitelia mesta sa stretli so žiakmi na diskusii “Dialóg – miestna samospráva“.

O Euróspkom týždni miestnej demokracie v skratke

Európsky týždeň miestnej demokracie („ďalej len ETMD“) je iniciatíva Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy („ďalej len Kongres“), ktorá bola spustená na zasadnutí Konferencie ministrov zodpovedných za miestne sa regionálny samosprávy zo 47 členských krajín Rady Európy vo Valencii (ES) v roku 2007. Odvtedy sa realizuje každoročne v týždni, kedy bola v roku 1985 predložená na podpis Európska charta miestnej samosprávy.

Prvotným zámerom iniciatívy je zvyšovať povedomie miestnych orgánov o ich vlastnej každodennej zodpovednosti za posilňovanie demokratických inštitúcií, zvyšovanie vedomostí o miestnych demokratických inštitúciách a procesoch medzi občanmi a posilnenie väzieb medzi obyvateľstvom a ich miestne volenými zástupcami t.j. poslancami miestnych zastupiteľstiev.

Vzhľadom na decentralizačný proces, ktorým prešli v poslednom desaťročí všetky európske krajiny, Kongres považuje za nevyhnutné zvýšiť informovanosť občanov Európy o činnosti miestnych orgánov napr.: o práci primátorov/starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev, ktorí reprezentujú demokratickú inštitúciu a o možnostiach ako sa zapojiť do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni. Zapájanie občanov do verejných vecí je odrazom životnosti miestnej demokracie a zodpovednosti miestne volených zástupcov.

Druhotným zámerom je zviditeľniť samotnú inštitúciu Radu Európy medzi širokou verejnosťou, ktorá už šesťdesiat rokov zohráva hlavnú inštitucionálnu úlohu pri budovaní a obhajovaní demokracie a ľudských práv v Európe a úlohu Kongresu pri budovaní a posilňovaní demokracie na miestnej a regionálnej úrovni.

 

sekcia vonkajších vzťahov K ZMOS
13.07.2011


 

webygroup

066515

Úvodná stránka